Belangrijk bericht NVAB omtrent Coronavirus

De Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven kwam deze week weer met een belangrijke boodschap voor haar leden. Deze brief bevat veel nuttige informatie voor de audicien en gezien dit belang geven we de brief hieronder in zijn geheel weer in plaats van deze te parafraseren. Duidelijke richtlijnen zijn momenteel van groot belang.  

“Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de Corona-crisis en de maatregelen die de Rijsoverheid in dat kader heeft getroffen, hebben wij overleg gevoerd met onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de positie van de audicienbedrijven. Op grond daarvan kan ik u het volgende melden:

1. Hoorzorg i.c. de audicienwinkels wordt gerekend tot de vitale sectoren en medewerkers van audicienbedrijven worden aangemerkt als cruciale beroepsgroep.

Op de website van de Rijksoverheid is daarover de volgende tekst opgenomen:

De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van
medicijnen en medische hulpmiddelen.
………
Wat valt er onder de Zorg en (Maatschappelijke) ondersteuning? Dit is alle zorg die in Nederland wordt verleend volgens de wetten: WLZ, ZvW, WMO, en de Jeugdwet. Aangezien hoorzorg onder de zorgverzekeringswet (ZvW) valt en vergoed wordt binnen de basisverzekering, is sprake van cruciale beroepsgroep.

2. Winkels blijven open, wel met strikte richtlijnen.

Het is van belang dat hoorzorg beschikbaar en bereikbaar blijft voor urgente gevallen en situaties waar sprake is van een medisch advies. Dit betekent dat de audicienswinkels open blijven. Wel wordt dringend geadviseerd om daarbij de richtlijnen te hanteren die de NVAB daarvoor heeft opgesteld en die ook zijn afgestemd met het ministerie van VWS. Deze richtlijnen zijn ook opgenomen op onze website en te vinden via https://www.nvab.nl/nieuws/richtlijnen-in-verband-met-corona-virus

3. Grensverkeer

Aangezien de audicienwinkels geopend blijven, zijn medewerkers van audicienbedrijven in de grensstreek gerechtvaardigd om te reizen om hun werklocatie te kunnen bereiken. Medewerkers in België kunnen hiervoor het speciale Vignet aanvragen via de website van het Nationaal Crisiscentrum in België. Zie voor de aanvraagprocedure en de verwijzing naar de lijst met vitale sectoren in Nederland op de website:
https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroepkunnen-sneller-de-grens-met-nederland

4. Kinderopvang

Als medewerkers in een vitale sector kunnen medewerkers van audicienbedrijven in beginsel aanspraak maken op de regeling voor Kinderopvang. De tekst op de website van de Rijksoverheid:

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die hier werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. Wij adviseren in voorkomende situaties hierover in overleg te treden met de lokale kinderopvangorganisatie.

Tot slot

De richtlijnen van de NVAB zijn opgesteld op basis van de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM. Daarbij is ook het advies van onze Europese koepelorganisatie, de AEA, zo veel mogelijk betrokken. Mochten de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, dan zullen wij u uiteraard zo spoedig mogelijk informeren over wijzingen en / of aanvullingen op deze richtlijnen. Ook voor onze audicienbranche is het een ingrijpende en moeilijke periode.

Graag wens ik u allen veel sterkte en succes om deze crisis te weerstaan.

Met vriendelijke groet,

Drs. M. Stolk
voorzitter ”

Een duidelijk bericht van het NVAB waardoor u weet waar u aan toe bent. Wij sluiten ons aan bij Drs. Stolk en wensen u allen veel sterkte en succes.

#oornaarelkaar #luisterendoor