Nieuwe werkwijze moet leiden tot betere hoorzorg

Half juni is een pilot gestart voor een aangepast protocol bij het verstrekken van hoorhulpmiddelen. Het zogenaamde hoorhulpmiddelenprotocol 2.0 kan cliënten en audiciens helpen bij het kiezen van kwalitatief goede en passende hoorzorgoplossingen.

Een belangrijke verandering is dat het in kaart brengen van de behoefte van de slechthorende is verfijnd. Ook het kijken naar een combinatie van hoorhulpmiddelen in plaats van alleen naar een hoortoestel als oplossing voor een gehoorprobleem is een wijziging. Het verbeterde protocol biedt meer inzicht in het ervaren hoorprobleem. Ging het vorige protocol vooral uit van standaard situaties waarin men beter zou willen horen of verstaan, in het nieuwe protocol kan de slechthorende ook eigen situaties beschrijven. Het biedt daarmee meer ruimte voor hoorzorg op maat.

Ook geeft het protocol meer ruimte aan het vakmanschap van de audicien. Verder is rekening gehouden met de wens van audiologen dat het protocol de basis moet leggen om ‘evidenced based’ te gaan werken. Mede daarom wordt het protocol nu eerst in een pilot situatie toegepast. Ook aan de wens van zorgverzekeraars wordt tegemoetgekomen: zij willen kunnen toetsen of de zorg rechtmatig en doelmatig is. Alle partijen hechten eraan dat het protocol een lerend systeem is, dat zich ook in de toekomst kan ontwikkelen door gegevens goed te analyseren.

De pilot loopt van 15 juni tot half november 2015. Slechthorenden die zich voor een hooroplossing melden bij een deelnemende audicien, worden gevraagd of zij bereid zijn deel te nemen aan deze pilot. Diverse vestiging nemen deel aan deze pilot.

Landelijke invoering per 2016

Met de komst van dit nieuwe protocol hopen de partijen stappen te zetten naar een steeds betere invulling van functiegerichte hoorzorg. Dit wil zeggen dat iemand een hooroplossing krijgt waarmee hij/ zij goed kan functioneren. Eind dit jaar zal de pilot worden geëvalueerd. Het streven is om het vernieuwde protocol begin 2016 landelijk in te voeren.

De veranderingen zijn vastgelegd in het hoorhulpmiddelenprotocol 2.0 en is tot stand gekomen in samenspraak met betrokken partijen: patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Dit protocol wordt de opvolger van het ZN-protocol, dat is opgesteld in 2013 met de komst van de functiegerichte aanspraak in de Zorgverzekeringswet.

Dit bericht is een gezamenlijk bericht van de betrokken werkgroep Hoormiddelenprotocol 2.0, bestaande uit audiciens, zorgverzekeraars en de Stichting Hoormij/ Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).