NVAB blijft inzetten op kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid

Tijdens de vergadering van de Ledenraad van de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven op 2 juni jl. meldden de ketens Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel Hoorwinkels dat zij besloten hebben hun lidmaatschap van de NVAB op te zeggen.

In een brief aan haar relaties heeft de NVAB aangegeven deze stap te betreuren, maar zich als de brancheorganisatie van audicienbedrijven onverminderd te blijven inzetten voor een goede balans tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van hoorzorg. Dit mede gezien belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals het groeiend aantal ouderen en de druk van zorgverzekeraars op het prijsniveau.

In de berichtgeving van de drie uittredende hoorketens wordt als reden aangegeven dat zij zich onvoldoende thuis voelen in de vereniging omdat de belangen en de kwaliteit binnen de NVAB te veel zouden verschillen. De NVAB herkent zich hierin echter niet, omdat de kwaliteit van alle audiciens in Nederland wordt geborgd door StAr, het kwaliteitssysteem dat ook voor de uitgetreden leden de basis vormt van de bedrijfsvoering. StAr is mede op initiatief van de ketens is ontwikkeld en bepaalt tevens de kwaliteitscriteria op basis waarvan zorgverzekeraars het contracteerbeleid bepalen

Met ruim 400 aangesloten winkels van Hans Anders, Specsavers en zelfstandige audiciens, waarvan 150 aangesloten bij HoorProfs, vertegenwoordigt de NVAB zo´n 50% van alle vestigingen. Een stevige basis om zich als brancheorganisatie onverminderd in te zetten voor de belangen van de branche.