Rechtstreekse verwijzing mogelijk en geldigheidsduur voorschrift mag verlengd worden

De audicienbranche en de verzekeraars hebben afspraken gemaakt over een tweetal maatregelen om zo efficient mogelijk om te gaan met contacten en consulten. 

– Indien de geldigheidsduur van het voorschrift afloopt gedurende de periode dat de RIVM-beperkingen gelden, kan de geldigheidsduur eenmalig verlengd worden met 3 maanden als een controlemeting geen noemenswaardige achteruitgang laat zien en zolang er status quo geldt.

– Als het gaat om een gehooraandoening mag verzekerde voor aanvang van de behandeling ook door een triage-audicien verwezen worden naar een KNO-arts.

Dit geldt vanaf 23 oktober jl. en vooralsnog tot 1 december 2020.

De NVAB is blij met deze wijzigingen omdat hiermee de slechthorende in coronatijd meer ruimte wordt geboden en er minder consulten nodig zijn.

Meer informatie

www.nvab.nl